REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i okre艣la zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.

§1. Definicje

 1. 鈥婯onsument 鈥- osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

 2. 鈥婼przedawca – osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 PureHoney a, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, BTW (VAT) – BTW VAT NL002521822B26 , KvK numer – KVK: 73999172

 3. Klient 鈥- ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakupów za po艣rednictwem Sklepu.

 4. Przedsi臋biorca 鈥- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, której odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep 鈥- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym Pure Honey.nl

 6. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodków porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.

 7. Regulamin 鈥- niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie 鈥- o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zamówienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produktów ze Sprzedawc膮.

 9. Konto – konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji 鈥- formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zamówienia, w szczególno艣ci poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz okre艣lenie warunków Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

 12. Koszyk 鈥– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególno艣ci ilo艣ci produktów.

 13. Produkt 鈥- dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

 14. Umowa Sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 – stosowanie do cech Produktu – umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.

§2. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Industrieweg 6-105, 2712LB Zoetermeer

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@purehoney.nl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy:  085-000 36 63

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

  Pure Honey

  NL90GINB0008979222

 5. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§3. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zamówie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:

 1. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. w艂膮czona obs艂uga plików cookies.

§4. Dostawa

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizacj臋 zamówienia w chwili dokonania p艂atno艣ci przez Kupuj膮cego.

 2. Wysy艂ka towaru jest realizowana w terminie 24 godzin od rozpocz臋cia realizacji zamówienia.

 3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupuj膮cego wskazany w podczas sk艂adania zamówienia.

 4. Dostawa realizowana jest na terytorium Holandii.

 5. Dostawa nast臋puje tylko w dni robocze.

 6. Sprzedawca dokonuje wysy艂ki za po艣rednictwem poczty:

  1. Post NL

  2. DPD

  3. DHL

  4. TNT

 7. Wraz z towarem Kupuj膮cemu dostarczany jest dowód sprzeda偶y towaru. Na 偶yczenie Kupuj膮cego Sprzedawca dor臋cza Kupuj膮cemu faktur臋.

 8. Sprzedawca zobowi膮zany jest dostarczy膰 Kupuj膮cemu towar wolny od wad.

§5. Zak艂adanie Konta w Sklepie

 1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu

 2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczególno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§6. Zasady sk艂adania Zamówienia

W celu z艂o偶enia Zamówienia nale偶y:

 1. Zalogowa膰 si臋 do Sklepu 鈥(opcjonalnie),

 2. Wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zamówienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk „Do koszyka” 鈥(lub równoznaczny),鈥

 3. Zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zamówienia bez rejestracji,

 4. Je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zamówienia bez rejestracji – wype艂ni膰 Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (sposób dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zamówienia,

 5. Klikn膮膰 przycisk „Zamawiam i p艂ac臋”/klikn膮膰 przycisk „Zamawiam i p艂ac臋” oraz potwierdzi膰 zamówienie, klikaj膮c w link przes艂any w wiadomo艣ci e-mail,

 6. Wybra膰 jeden z dost臋pnych sposobów p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zamówienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem §8 pkt 3.

 7. Po z艂o偶eniu zamówienia i dokonaniu zakupu produktu w naszym sklepie internetowym, klient wyra偶a zgod臋 na zapisanie swojego adresu e-mail do naszego Newslettera.

 8. Zapisanie si臋 do Newslettera oznacza, 偶e klient wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie regularnych wiadomo艣ci e-mail dotycz膮cych naszych najnowszych produktów, promocji, ofert specjalnych, informacji o wyprzeda偶ach oraz innych aktualno艣ciach.

 9. Klient ma prawo w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania Newslettera poprzez odwo艂anie zgody. W tym celu wystarczy klikn膮膰 w link do wypisu znajduj膮cy si臋 na ko艅cu ka偶dej otrzymanej wiadomo艣ci e-mail.

§7. Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesy艂ka kurierska,

  2. Odbiór osobisty dost臋pny pod adresem: Croesinckplein 137

 2. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:

  1. P艂atno艣膰 przy odbiorze

  2. P艂atno艣膰 przelewem na konto Sprzedawcy

  3. P艂atno艣ci elektroniczne

 3. Szczegó艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 za stronie Sklepu.

§8. Wykonanie umowy sprzeda偶y

 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zamówienia za pomoc膮 Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.

 2. Po z艂o偶eniu Zamówienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 2-ch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2. p艂atno艣ci gotówk膮 przy odbiorze osobistym przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki w terminie 2. dni od dnia otrzymania informacji o gotowo艣ci przesy艂ki do odbioru.

 4. Je偶eli Klient wybra艂 sposób dostawy inny ni偶 odbiór osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze偶eniem ust臋pu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zamówienia.

  1. W przypadku zamówienia Produktów o ró偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.

  2. W przypadku zamówienia Produktów o ró偶nych terminach dostawy, Klient ma mo偶liwo艣膰 偶膮dania dostarczenia Produktów cz臋艣ciami lub te偶 dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu ca艂ego zamówienia.

 5. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 7. W przypadku zamówienia Produktów o ró偶nych terminach gotowo艣ci do odbioru, terminem gotowo艣ci do odbioru jest najd艂u偶szy podany termin.

 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zak艂adce „Koszty dostawy” oraz w trakcie sk艂adania Zamówienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.

§9. Reklamacja i gwarancja

 1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty.

 2. Produkty podlegaj膮ce pod zwroty nale偶y wysy艂a膰 w stanie nienaruszonym.

 3. Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres: PureHoney, Croesinckplein 137, 2722EG Zoetermeer.

§10. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 – tak偶e w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mog膮 by膰:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

§11. Postanowienia ko艅cowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim i angielskim

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów p艂atno艣ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂ócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem osób trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.

 4. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zamówie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zamówienia bez zak艂adania Konta. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w Euro i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).

 5. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zamówienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 7. Przetwarzanie przez Sprzedawc臋 danych osobowych Kupuj膮cego ma na celu prawid艂ow膮 realizacj臋 zamówie艅 oraz dostaw臋 towaru.

 8. Za wyra藕n膮 zgod膮 Kupuj膮cego Sprzedawca mo偶e przetwarza膰 jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.


INFORMACJE

PureHoney

P艂atno艣ci

Wysy艂ka i zwroty

Polityka prywatno艣ci

Regulamin


OBS艁UGA KLIENTA

Kontakt

Opinie

Facebook

Instagram