Polityka prywatno艣ci sklepu internetowego PureHoney

 

 Niniejszy dokument okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego dost臋pnego pod adresem www.purehoney.pl.

 1.          W艂a艣cicielem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych – i u偶ytkowników, których dane dotycz膮 jest firma PureHoney – Szczepan Klamczy艅ski, KvK – 73999172, BTW – NL783014260B01 tel. +31616137132, e-mail: info@purehoney.nzwana dalej Administratorem i b臋d膮ca jednocze艣nie Sprzedawc膮.
 2.          Dane osobowe zbierane przez Administratora za po艣rednictwem Sklepu Internetowego s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowi膮zuj膮cymi, tj. przez ca艂y okres przetwarzania okre艣lonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczaj膮 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, któr膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczególno艣ci na podstawie identyfikatora jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników okre艣laj膮cych fizyczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej.
 3.          Administrator dok艂ada szczególnej staranno艣ci do poszanowania prywatno艣ci Klientów odwiedzaj膮cych jego Sklep Internetowy.

 

 § 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 

 1.          Administrator zbiera informacje dotycz膮ce osób fizycznych dokonuj膮cych czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z ich dzia艂alno艣ci膮, osób fizycznych prowadz膮cych we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮 oraz osób fizycznych reprezentuj膮cych osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieb臋d膮ce osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ce we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮, zwanych dalej Klientami.
 2.          Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególno艣ci:

            a)         rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarz膮dzania tym kontem. Podstawa prawna – niezb臋dne do wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

            b)        sk艂adanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzeda偶y. Podstawa prawna – niezb臋dne do wykonania umowy sprzeda偶y – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 

 1.          Przy rejestracji konta dla us艂ugi Newsletter w Sklepie Internetowym, Klient podaje nast臋puj膮ce dane:

            a)         adres e-mail.

 1.          Przy sk艂adaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje nast臋puj膮ce dane:

            a)         adres e-mail;

            b)        dane adresowe: kod pocztowy i miejscowo艣膰, kraj, ulica, numer domu/mieszkania;

            c)         imi臋 i nazwisko;

            d)        numer telefonu

 1.          Przedsi臋biorcy podaj膮 dane powy偶sze oraz dodatkowo:

            a)         Nazw臋 firmy Przedsi臋biorcy;

            b)        numer NIP.

 1.          Przy korzystaniu z us艂ugi Newsletter, Klient podaje dane:

            a)         adres e-mail;

            b)        numer telefonu.

 1.          Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mog膮 by膰 równie偶 pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewn臋trzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przegl膮darki, czas dost臋pu, typ systemu operacyjnego.
 2.          Od Klientów mog膮 by膰 równie偶 pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odno艣nikach, w które zdecyduj膮 si臋 klikn膮膰 lub innych czynno艣ciach wykonywanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit.  RODO, umo偶liwiaj膮cy lepsze korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.
 3.          W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszcze艅 mog膮 by膰 przetwarzane równie偶, niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalno艣ci, mi臋dzy innymi: imi臋, nazwisko, dane dotycz膮ce korzystania us艂ug, je艣li roszczenia wynikaj膮 ze sposobu, w jaki Klient korzysta z us艂ug, inne dane niezb臋dne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegaj膮cy na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszcze艅 oraz na obronie przed roszczeniami w post臋powaniu przed s膮dami i innymi organami pa艅stwowymi.
 4.        Dane osobowe zbierane przez Administratora s膮 mu dobrowolnie podawane, w zwi膮zku z zawieranymi umowami sprzeda偶y, czy tak偶e 艣wiadczeniem us艂ug za po艣rednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrze偶eniem, 偶e niepodanie okre艣lonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemo偶liwia Rejestracj臋 i za艂o偶enie Konta Klienta, za艣 w sytuacji sk艂adania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta, uniemo偶liwi z艂o偶enie i realizacj臋 zamówienia.

 

  § 2 Komu mo偶emy przekazywa膰 Twoje dane oraz jaki czas s膮 przechowywane  

 1.          Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu us艂ug z jakich korzysta Klient. Dane osobowe Klienta przekazywane s膮 dostawcom us艂ug, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy us艂ug Administratora, którym przekazywane s膮 dane osobowe, w zale偶no艣ci od uzgodnie艅 umownych i okoliczno艣ci, podlegaj膮 poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych  – podmioty przetwarzaj膮ce – lub samodzielnie okre艣laj膮 cele i sposoby ich przetwarzania – administratorzy.

            a)         Podmioty przetwarzaj膮ce – Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzaj膮 dane osobowe wy艂膮cznie na polecenie Administratora i s膮 to mi臋dzy innymi dostawcy us艂ug hostingu lub us艂ug teleinformatycznych, us艂ugi ksi臋gowe, dostarczaj膮cy systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczno艣ci kampanii marketingowych, firmy wykonuj膮ce kampanie marketingowe, firmy serwisuj膮ce oprogramowanie.     

            b)        Administratorzy – Administrator korzysta równie偶 z dostawców, którzy nie dzia艂aj膮 wy艂膮cznie na jego polecenie i sami ustalaj膮 cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. 艢wiadcz膮 oni us艂ugi p艂atno艣ci elektronicznych oraz us艂ugi bankowe.

 1.          Lokalizacja – Dostawcy us艂ug maj膮 siedzib臋 w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2.          Dane osobowe Klientów przechowywane s膮:

            a)         W sytuacji gdy podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane s膮 przez Administratora do chwili, gdy zgoda zostanie odwo艂ana. Po jej odwo艂aniu dane osobowe s膮 przechowywane przez okres odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator i jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec niego. Je偶eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszcze艅 o 艣wiadczenia okresowe oraz roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej 3 lata.

            b)        W sytuacji gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane s膮 przez Administratora tak d艂ugo, ile jest to niezb臋dne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe s膮 przetwarzane przez okres odpowiadaj膮cy okresowi przedawnienia roszcze艅. Je艣li przepisy szczególne nie stanowi膮 inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszcze艅 o 艣wiadczenia okresowe i roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej 3 lata.

 1.          W sytuacji dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane, w zale偶no艣ci od wyboru Klienta, poni偶szym podmiotom, w celu dostarczenia zamówionych w Sklepie Internetowym produktów:

            a)        Post.nl w Holandii

                

 1. W przypadku, gdy Klient Sklepu Internetowego wybierze p艂atno艣膰 poprzez system p艂atno艣ci iDeal, jego dane osobowe s膮 przekazywane w zakresie niezb臋dnym dla realizacji p艂atno艣ci do ING Bank z siedzib膮 w Holandii
 1.          Dane osobowe nawigacyjne mog膮 by膰 wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obs艂ugi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów oraz do administrowania Sklepem Internetowym.
 2.          W przypadku, gdy Klient wybierze us艂ug臋 subskrypcji Newslettera, Administrator b臋dzie wysy艂a艂 informacje na jego adres e-mail lub wiadomo艣ci SMS na jego telefon komórkowy, zawieraj膮ce informacje handlowe o promocjach, obni偶kach, nowych produktach dost臋pnych w jego Sklepie Internetowym.
 3.          W przypadku skierowania do Administratora 偶膮dania udost臋pnia danych, udost臋pni on dane osobowe uprawnionym organom pa艅stwowym, w szczególno艣ci jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urz臋du Komunikacji Elektronicznej.

       

 § 3 Pliki cookies oraz adresy IP i LOGI SERWERA 

 1.          Stosowane przez Administratora pliki cookies s艂u偶膮 przede wszystkim optymalizacji obs艂ugi osób odwiedzaj膮cych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz daj膮 mo偶liwo艣膰 opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane s膮 przez Administratora na urz膮dzeniu ko艅cowym osoby odwiedzaj膮cej Sklep Internetowy, je偶eli przegl膮darka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawieraj膮 nazw臋 domeny, z której pochodz膮, swój „czas wyga艣ni臋cia” oraz indywidualn膮, losowo wybran膮 liczb臋 identyfikuj膮c膮 te pliki.
 2.          Wykorzystywane s膮 dwa rodzaje plików cookies:

            a)         Cookies sesyjne – po zako艅czeniu sesji przegl膮darki lub wy艂膮czeniu komputera, zapisane informacje s膮 usuwane z pami臋ci urz膮dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz 偶adnych informacji poufnych z komputerów Klientów;

            b)        Cookies trwa艂e – s膮 przechowywane w pami臋ci urz膮dzenia ko艅cowego Klienta i pozostaj膮 do momentu ich skasowania lub wyga艣ni臋cia. Mechanizm cookies trwa艂ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz 偶adnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1.          Administrator wykorzystuje pliki cookies w艂asne w celu:

            a)         uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu si臋 w Koncie Klienta;

            b)        anonimowych statystyk i analiz, które pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki sposób Klienci korzystaj膮 ze Sklepu Internetowego.

 1.          Administrator wykorzystuje cookies zewn臋trzne w celu:

            a)         zbierania danych statycznych za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych Google Analytics – administrator cookies zewn臋trznego: Google Inc z siedzib膮 w USA;

            b)        prezentowania reklam z serwisu Google AdSense – administrator cookies zewn臋trznego: Google Inc z siedzib膮 w USA;

            c)         promowania Sklepu Internetowego w serwisie Facebook.com – administrator cookies zewn臋trznego: Facebook Inc z siedzib膮 w USA lub Facebook Ireland z siedzib膮 w Irlandii;

            d)         platformie internetowej dedykowanej obs艂udze klienta: Zendesk z siedzib膮 w San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone,

 

 1.          Mechanizm plików cookies jest ca艂kowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient mo偶e samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plików Cookies, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez pliki Cookies do swojego urz膮dzenia. Zmiany ustawie艅, o których mowa, Klient mo偶e dokona膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczególno艣ci w taki sposób, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plików Cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ka偶dorazowym zamieszczeniu Cookies na Urz膮dzeniu Klienta. Szczegó艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plików Cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach przegl膮darki internetowej. Blokowanie plików cookies  mo偶e wp艂yn膮膰, na niektóre funkcjonalno艣ci dost臋pne w Sklepie Internetowym.
 2.          Administrator mo偶e gromadzi膰 adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzaj膮cej Sklep Internetowy przez dostawc臋 us艂ug internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.
 3.          Sklep Internetowy zawiera linki i odno艣niki do innych stron internetowych w Internecie a Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zasady ochrony prywatno艣ci obowi膮zuj膮ce na tych stronach.
 4. Logi serwera – Informacje o niektórych zachowaniach u偶ytkowników podlegaj膮 logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs艂ugi 艣wiadczonych us艂ug hostingowych.
 5.  Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog膮 podlega膰:

a) czas nadej艣cia zapytania,

b) czas wys艂ania odpowiedzi,

c) nazw臋 stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokó艂 HTTP,

d) informacje o b艂臋dach, jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik,

f) informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,

g) informacje o adresie IP.

10.  Dane powy偶sze nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony.
11.  Dane powy偶sze s膮 wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 
§ 4 Prawa i obowi膮zki osoby, której Dane Osobowe dotycz膮  

 1.          Prawo do cofni臋cia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO.

            a)         Klient ma prawo do cofni臋cia ka偶dej zgody, jakiej udzieli艂 Administratorowi.

            b)        Cofni臋cie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody.

            c)         Cofni臋cie zgody nie wp艂ywa zasadniczo na przetwarzanie wykonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofni臋ciem.

            d)        Cofni臋cie zgody nie powoduje 偶adnych negatywnych konsekwencji dla Klienta Sklepu Internetowego, mo偶e jednak uniemo偶liwi膰 dalsze korzystanie z us艂ug lub funkcjonalno艣ci, które mog膮 by膰 jedynie 艣wiadczone za zgod膮.

 1.          Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO.

            a)         Klient ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, je偶eli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i us艂ug, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego oraz u艂atwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz badanie satysfakcji Klienta.

            b)        Rezygnacja z otrzymywania wiadomo艣ci handlowych dotycz膮cych produktów lub us艂ug, wys艂ana poprzez e-mail, b臋dzie sprzeciwem Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

            c)         Je偶eli sprzeciw Klienta oka偶e si臋 zasadny i Administrator nie b臋dzie mia艂 innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane Klienta zostan膮 usuni臋te, wobec przetwarzania których, Klient wniós艂 ten sprzeciw.

 1.          Prawo do usuni臋cia danych, prawo do bycia zapomnianym – podstawa prawna art. 17 RODO.

            a)         Klient ma prawo do wys艂ania 偶膮dania usuni臋cia wszystkich, lub niektórych danych osobowych.

            b)        Klient ma prawo do 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych, je艣li:

 1.          dane osobowe nie s膮 ju偶 niezb臋dne do celów, w których zosta艂y zebrane, lub w których by艂y przetwarzane;
 2.          Klient wycofa艂 zgod臋, w zakresie w jakim dane Klienta by艂y przetwarzane w oparciu o jego zgod臋;
 3.          wniós艂 sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach handlowych czy marketingowych;
 4.          dane osobowe s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5.          dane osobowe musz膮 zosta膰 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Pa艅stwa cz艂onkowskiego, któremu Administrator podlega;
 6.          dane osobowe zosta艂y zebrane w zwi膮zku z oferowaniem us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego.

            c)         Pomimo 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych, w zwi膮zku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator mo偶e zachowa膰, niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅, jak równie偶 do wywi膮zania si臋 z prawnego obowi膮zku wymagaj膮cego przetwarzania ich na mocy prawa Unii lub prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego, któremu podlega.

 1.          Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO.

            a)         Klient Sklepu Internetowego ma prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania jego danych. Zg艂oszenie takiego 偶膮dania uniemo偶liwia korzystanie z okre艣lonych funkcjonalno艣ci lub us艂ug, z których korzystanie b臋dzie si臋 wi膮za艂o z przetwarzaniem danych obj臋tych tym 偶膮daniem.

            b)        Klient Sklepu Internetowego ma prawo do 偶膮dania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w nast臋puj膮cych sytuacjach:

 1.          przy niezgodno艣ci swoich danych osobowych, wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawno艣ci tych danych;
 2.          gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient nie 偶膮da usuni臋cia ich lecz ograniczenia ich wykorzystywania;
 3.          gdy dane osobowe Klienta przesta艂y by膰 niezb臋dne do celów, w których zosta艂y zebrane lub wykorzystywane ale s膮 one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅;
 4.          gdy wniós艂 sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie nast臋puje na czas potrzebny do rozwa偶enia, czy ze wzgl臋du na szczególn膮 sytuacj臋, ochrona interesów, praw i wolno艣ci Klienta przewa偶a nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzaj膮c dane Klienta.
 5.          Prawo dost臋pu do danych, podstawa prawna art. 15 RODO.

            a)         Klient ma prawo uzyska膰 od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a je偶eli tak, Klient ma prawo:

 1.          uzyska膰 dost臋p do swoich danych osobowych;
 2.          uzyska膰 informacje o celach przetwarzania i odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przys艂uguj膮cych Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o 藕ródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w zwi膮zku z przekazaniem tych danych poza Uni臋 Europejsk膮;
 3.          uzyska膰 kopi臋 swoich danych osobowych.
 4.          Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna art. 16 RODO.

            a)         Klient ma prawo do 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego sprostowania jego danych osobowych, które s膮 nieprawid艂owe. Z uwzgl臋dnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo 偶膮dania uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego o艣wiadczenia, wysy艂aj膮c e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora.

 1.          Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO.

            a)         Klient ma prawo do otrzymania swoich danych, które dostarczy艂 Administratorowi, a nast臋pnie przes艂a膰 je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient Sklepu Internetowego ma tak偶e prawo 偶膮da膰, by wskazane  jego dane osobowe zosta艂y przes艂ane przez Administratora bezpo艣rednio takiemu administratorowi, o ile jest to mo偶liwe technicznie. W tej sytuacji Administrator prze艣le takie dane Klienta w formacie pliku CSV, który jest formatem powszechnie u偶ywanym.

 1.          W przypadku 偶膮dania przez Klienta spe艂nienia jego powy偶szych praw, Administrator  ma prawo spe艂ni膰 je lub odmówi膰 mu, a uczyni to niezw艂ocznie.
 2.          Klient ma prawo zg艂asza膰 do Administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotycz膮ce przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przys艂uguj膮cych mu uprawnie艅.
 3.        Klient ma prawo 偶膮da膰 od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych wysy艂aj膮c zapytanie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 4.        Klientowi przys艂uguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  

 § 5 Zabezpieczenie Danych Osobowych 

 1.         Administrator o艣wiadcza, i偶 dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 Klientom wysoki poziom bezpiecze艅stwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu:

            a) stosuje wymagane prawem 艣rodki techniczne i organizacyjne, w szczególno艣ci w zakresie bezpiecze艅stwa przetwarzania Danych Osobowych;

            b) stosuje 艣rodki zapewniaj膮ce zdolno艣膰 do ci膮g艂ego zapewnienia poufno艣ci, integralno艣ci, dost臋pno艣ci i odporno艣ci systemów i us艂ug przetwarzania;

            c) zdolno艣膰 do szybkiego przywrócenia dost臋pno艣ci Danych Osobowych i dost臋pu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

            d) zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane po艂膮czenie podczas przesy艂ania danych osobowych oraz podczas logowania si臋 do Konta Klienta, stosuj膮c certyfikat SSL.

 1. Wszelkie zdarzenia maj膮ce wp艂yw na bezpiecze艅stwo przekazu informacji, danych osobowych, w tym tak偶e dotycz膮ce podejrzenia udost臋pniania plików zawieraj膮cych wirusy, nale偶y zg艂asza膰 Administratorowi poprzez poczt臋 elektroniczn膮 na e-mail: info@purehoney.nl

    

 § 6 Postanowienia ko艅cowe 

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatno艣ci maj膮 zastosowanie przepisy prawa dotycz膮ce przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

 

 1. Obecna wersja Polityki Prywatno艣ci obowi膮zuje od dnia 13.02.2019 r.

 
 

INFORMACJE

PureHoney

P艂atno艣ci

Wysy艂ka i zwroty

Polityka prywatno艣ciOBS艁UGA KLIENTA

Kontakt

Opinie

Facebook

Instagram