Świętokrzyskie - takie Naturalne...

Miód który oferujemy pochodzi pasiek zlokalizowanych w pobliżu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obszar ten objęty jest europejskim programem Natura 2000. Jest to teren wolny od przemysłu, sztucznej infrastruktury, zanieczyszczeń i hałasu. Mamy pewność, że nasze pszczoły znajdują sie w najlepszych warunkach. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy ma na celu spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Każde państwo członkowskie musi opracować i przedstawić Komisji Europejskiej listę leżących na jego terytorium obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, odpowiadających gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym w dyrektywie Natura 2000. Z dumą możemy powiedzieć, że nasz obszar jest w 100% wolny od przemysłu i spełnia wszystkie kryteria aby należeć do wspólnoty Natura 2000.